Skoč na obsah Skoč na menu

Naše služby

Dlhodobá úschovňa písomností

Správa registratúry

 

V súvislosti s prevádzkovaním Vašej firmy sa zaoberáme aj problémom spravareg.jpgzabezpečenia správy registratúry, ktorá vznikla počas činnosti daného subjektu. Z uvedeného dôvodu by sme Vás chceli osloviť našou ponukou služieb v oblasti správy registratúry.

 

Spoločnosť BBK  s.r.o. , Cinobaňa vznikla v roku 1999 ako spoločnosť, ktorá sa profesionálne zaoberá činnosťou spracovaním uloženia a správy registratúry v zmysle zákona  č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach.

 

 

Vo svojich priestoroch spravujeme uloženie spisovej registratúry viac ako 50-tim spoločnostiam rôzneho výrobného zamerania. Disponujeme dostatočnými zodpovedajúcimi priestormi, technickým vybavením a odborným personálom. Previerkou vykonanou Min. vnútra SR bola naša firma vyhodnotená ako najväčšia súkromná spoločnosť s miestom uloženia spisovej registratúry v okresoch Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš a Rimavská Sobota.

 

Zmluvne zabezpečujeme tieto služby:


1. Príprava vyraďovacieho konania:

  • roztriedenie, označenia registratúry vrátane určenia lehôt uloženia
  • vyhotovenie zoznamov spisov s trvalou dokumentárnou hodnotou a spisov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  • zabezpečenie vyraďovacieho konania a na základe rozhodnutia príslušné štátneho archívu:
    • spisy bez trvalej dokumentárnej hodnoty ktorým uplynula lehota uloženia odovzdať zbernému zariadeniu na zničenie
    • zakrabicované spisy s trvalou dokumentárnou hodnotou odovzdať na základe odovzdávacieho zoznamu do príslušného štátneho archívu


2. Dlhodobá úschova spisov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, ktorým neuplynula lehota uloženia:

  • prebratie, evidovanie, uloženie, využívanie a odbornú starostlivosť o písomností  vrátane ich ochrany pred poškodením, znehodnotením, stratou alebo zničením
  • zabezpečenie výpisov alebo kópií uložených záznamov osobám a organizáciám k tomu oprávneným, vyhľadávanie dôležitých dokumentov, ktoré budete potrebovať pre rôzne záležitosti počas trvania firmy
  • zabezpečenie ďalších následných vyraďovacích konaní


Ak si na dlhodobé úschovu písomností vyberiete našu spoločnosť, cena za vytriedenie spisov je 7 EUR za bežný meter.
Cena za uloženie je podľa cenníka a objemu uloženia spisovej registratúry v jednotlivých rokoch.
Prepravu záznamov do našej spoločnosti  ako i  odvoz  vyradených záznamov do zberného strediska a štátneho archívu uskutočňujeme zdarma.
V cenách služieb nie je zahrnutá DPH, ktorú účtujeme v zmysle platných predpisov.


V zmluve o dlhodobej úschove písomností sa zaväzujeme ponechať 70-90 % prostriedkov
na viazanom účte a každoročne si budeme čerpať prostriedky z výnosov budúcich období  len v rozsahu , ktoré nám podľa zákona o účtovníctve prináleží na úhradu nákladov príslušného roka. Prijímame i záväzok pre prípad nepredvídaných okolností, kedy zabezpečíme plnenie zmluvy v zmysle § 352 Obchodného zákonníka u inej oprávnenej organizácie. Nemusíte sa tak obávať následných nepríjemností ani po viacerých rokoch.


Sme si vedomí konkurencie ďalších firiem, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, ale veríme že Vás presvedčíme  svojou odbornosťou a zárukami pri prerokovaní ponuky.

Radi uvítame osobné rokovania, pri ktorom Vás informujeme aj o ďalších  podmienkach a obsahu zmluvy a prípadných doložkách chrániacich záujmy firmy ako i o cenových otázkach, ktorých konštrukciu vieme upraviť tak, aby vyhovovali Vašej firme pri výbere spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti spracovania, uloženia a správy registratúry.